Algemene voorwaarden Conceptic BV

1. Algemeen

1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, bestelling, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten door Conceptic BV (BE 0756.692.743), met maatschappelijke zetel te Sint-Jansstraat 8, 3511 Hasselt en haar Klant (hierna “de Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

1.2. De Klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zich hiermee volledig en onherroepelijk akkoord te verklaren door het enkele feit van de door hem geplaatste opdracht of bestelling. De aanvaarding betekent dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene voorwaarden zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan Conceptic BV, tenzij Conceptic BV deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar zouden zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

1.4. De Klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Conceptic BV.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1. Elke offerte van Conceptic BV is vrijblijvend, geldt ten titel van inlichting en bindt haar als dusdanig niet. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft elke offerte een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen en vervalt ze automatisch na het verstrijken van deze termijn. Conceptic BV heeft het recht om op ieder moment eventuele fouten in de offerte recht te zetten of de offerte in te trekken.

2.2. De overeenkomst tussen Conceptic BV en de Klant komt tot stand wanneer de Klant een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de Klant of na het verzoek van de Klant om de werkzaamheden te starten.

3. Inspanningsverbintenis

3.1. De verbintenissen aangegaan door Conceptic BV betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.

3.2. De Klant is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door Conceptic BV te leveren of geleverde diensten en werken. De Klant moet in het bezit zijn van de nodige licenties voor alle software die door hem wordt gebruikt, eveneens software van derden. De Klant zal Conceptic BV steeds vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen van derden met betrekking tot deze software.

4. Duur, beëindiging en ontbinding van de overeenkomst

4.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden de overeenkomsten aangegaan voor één jaar. Daarna worden zij stilzwijgend hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij één van de partijen ten minste drie maanden voor de afloop van de overeenkomst schriftelijk haar wil te kennen geeft om de overeenkomst niet te verlengen.

4.2. Conceptic BV heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (a) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst; (b) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of een WCO-procedure door de Klant; (c) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (d) indien Conceptic BV goede redenen heeft om er aan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens Conceptic BV zal nakomen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

5. Beroep op derden

5.1. Voor bepaalde diensten werkt Conceptic BV samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.

5.2. Op vraag van de Klant kan Conceptic BV het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. Conceptic BV kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.

5.3. Op vraag van de Klant kan Conceptic BV zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Klant of een derde partij. Conceptic BV kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

6. Oplevering

6.1. De diensten met betrekking tot softwareontwikkeling worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de Klant voor testen worden aangeboden.
Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht na 6 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door Conceptic BV additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

6.2. Conceptic BV tracht het tijdschema met de verschillende fasen van het project zo goed als mogelijk na te leven. Het tijdschema blijft evenwel indicatief en is niet bindend. Eventuele vertraging of niet naleving van de vermelde termijnen kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of het verbreken van de overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De Klant dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart Conceptic BV voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Klant, alsook voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Conceptic BV toerekenbaar is. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

7.2. Bij misbruik van de diensten door de Klant of derden, houdt Conceptic BV zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de Klant.

7.3. Indien Conceptic BV aansprakelijk zou zijn ten aanzien van de Klant uit welke hoofde ook, is Conceptic BV slechts aansprakelijk voor schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke en toerekenbare fout van Conceptic BV. Voor overige fouten is Conceptic BV niet aansprakelijk.

7.4. Conceptic BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade van de Klant zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van Klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, …

7.5. Indien Conceptic BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden (uitgezonderd de bedragen gefactureerd aan de Klant voor de uitvoering van de opdracht door derden zoals bedoeld in artikel 11.4 van deze Algemene Voorwaarden) ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van Conceptic BV. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door Conceptic BV.

7.6. Alle vorderingen die ontstaan in hoofde van de Klant tegenover Conceptic BV, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

8. Overmacht

8.1. Conceptic BV is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..

8.2. Indien het geval van overmacht gedurende 10 werkdagen of meer voortduurt, zijn Conceptic BV en de Klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen bij aangetekende brief, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadevergoeding. In dat geval heeft Conceptic BV het recht op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

8.3. De Klant erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de Klant. De Klant verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn.
Bovendien erkent de Klant uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde Klant- en persoonsgegevens en andere data.

9. Intellectuele eigendommen

9.1. Alle rechten op werken ontwikkeld door de Klant, voorgaand aan of buiten deze overeenkomst, blijven eigendom van de Klant.

9.2. Alle rechten op werken die door Conceptic BV zijn ontwikkeld, voorgaand aan of buiten deze overeenkomst, blijven ten allen tijde eigendom van Conceptic BV.

9.3. Conceptic BV verstrekt aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van de overeenkomst voor de Klant heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop Conceptic BV een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.

9.4. Op het einde van de overeenkomst draagt Conceptic BV alle rechten met betrekking tot de werken die Conceptic BV specifiek voor de Klant ontwikkelde over aan deze laatste, de Klant verstrekt aan Conceptic BV een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, Conceptic BV het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van Conceptic BV, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige Klanten van Conceptic BV, en dit in de meest ruime zin.

9.5. Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeenkomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …

10. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

10.1. De Klant blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient Conceptic BV op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van Conceptic BV.

10.2. Conceptic BV behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

10.3. Indien het resultaat van de diensten die Conceptic BV levert aan de Klant de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Klant zich te houden aan de wettelijke bepalingen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.

10.4. Conceptic BV verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Klant heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

11. Betaling

11.1. Facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de Klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

11.2. Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd via e-mail aan info@conceptic.be binnen de 8 dagen na verzending van de factuur bij gebreke waaraan de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd.

11.3. Op verzoek van de Klant kan een vertaling van de factuur bezorgd worden.

11.4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van 10% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

11.5. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Conceptic BV zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot Conceptic BV de volledige betaling (inclusief intresten en kosten) heeft ontvangen.

11.6. Indien Conceptic BV op enig moment twijfels heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, behoudt Conceptic BV zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren diensten een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen.

11.7. Indien Conceptic BV voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de Klant in rekening worden gebracht. Conceptic BV is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

12. Niet-exclusiviteit en niet-afwerving

Het staat Conceptic BV vrij om aan concurrenten van de Klant diensten te leveren. Conceptic BV zal er op toezien dat – in de mate van het mogelijke – andere personen voor beide Klanten werken.

13. Promotie/communicatie

Conceptic BV heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Klant.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

15. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 28/10/2020.